„Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną” to projekt zrealizowany przez PSONI na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki,  w ramach którego powstało 35 kompletów materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia oraz m. in. instrukcja tworzenia i stosowania tekstów łatwych.

„Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole” to projekt, w którym po raz pierwszy zastosowano standardy tekstu łatwego do czytania i zrozumienia do opracowania materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla etapów edukacji, w których uczestniczą uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. pierwszego i drugiego etapu szkoły podstawowej, w tym materiały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla szkoły przysposabiającej do pracy oraz branżowej szkoły I stopnia. W ramach projektu powstały następujące komplety materiałów:

 1. Dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej na I etapie edukacyjnym, w tym materiały do edukacji:
 • polonistycznej

Spór o koronę
Autorka:
Katarzyna Cichocka-Balińska

 • matematycznej

Cyfry i liczby
Autorka:
Maria Tkaczyk

 • społecznej

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie
Autorka:
Magdalena Zduńczyk

 • przyrodniczej

Jesień 
Autorki:
Katarzyna Cichocka-Balińska,
Karolina Zajączkowska

 • informatycznej

Program Paint
Autorzy:
Karina Kos-Wojciechowska,
Paweł Florczak

2. Dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej na II etapie edukacyjnym, w tym materiały do edukacji:

 • historii

Dawna Polska.
Słownik historyczny
Autorka:
Monika Wojtas

 • języka polskiego

Jak i po co poeci
piszą wiersze
Autorka:
dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska

 • wiedzy o społeczeństwie

Polska to nasz kraj
Autorka:
Ewelina Sztanga-Jankowska

 • przyrody

Pogoda i składniki pogody
Autorka:
Izabela Zimnicka

 • geografii

Krajobraz wysokogórski w Polsce
Autorka:
Katarzyna Bulanda

 • biologii

Pokarm – budulec i źródło energii
Autorka:
Dorota Kaczorowska

 • chemii

Laboratorium
Autorka:
Joanna Świeczkowska

 • fizyki

Zjawisko rozszczepienia światła
Autorka:
Katarzyna Ceremuga

 • matematyki

Kąty
Autorki:
Adriana Głowacka-Przybyło,
Katarzyna Mazurkiewicz

 • informatyki

Program Microsoft Word
Autorka:
Agata Kucharska- Paczko

3. Dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym materiały do zajęć z:

 • z funkcjonowania osobistego i społecznego

Zdrowy styl życia
Autorka:
Katarzyna Kruś-Kubaszewska

 • z funkcjonowania osobistego i społecznego

Pory roku. Zima
Autorki:
Marta Woźniak,
Małgorzata Ciesielska

 

 • zajęć rozwijających komunikowanie się

Dbam o zdrowie
Autorki:
Marta Woźniak,
Małgorzata Ciesielska

 

 • zajęć rozwijających kreatywność

Pinokio
Autorki:
Katarzyna Mazurkiewicz,
Adriana Głowacka-Przybyło

 

 • etyka

Życzliwość kompromis współpraca
Autorka:
Katarzyna Kruś-Kubaszewska

 

4. Dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, w tym materiały do zajęć z:

 • języka polskego

Schemat komunikacji językowej
Autorka:
Katarzyna Kamieniecka

 • historii

Jak powstało państwo polskie
Autorka:
Małgorzata Roguszewska

 • wiedzy o społeczeństwie

Jak zostać Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej
Autorka:
Małgorzata Roguszewska

 • podstaw przedsiębiorczości

Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
Autorka:
Karolina Zajączkowska

 • geografii

Kontynenty, oceany i morza
Autorka:
Beata Boguszewska

 • biologii

Odżywianie się i choroby układu pokarmowego
Autorka:
Karolina Zajączkowska

 • chemii

Stopy metali
Autorka:
Małgorzata Łukasik

 • fizyki

Układ Słoneczny
Autorka:
Katarzyna Prościńska

 • matematyk

Funkcje
Autorka:
Katarzyna Prościńska

 • informatyki

Grafika rastrowa
Autorka:
Małgorzata Łukasik

5. Dla uczniów realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, w tym materiały do zajęć z:

 • funkcjonowania osobistego i społecznego

Moja wizyta u ginekologa
Autorka:
Aleksandra Kwiecień,
Klaudia Majewska

 • zajęć rozwijających komunikowanie się

Przyjaźń
Autorka:
Joanna Śliwka

 • zajęć kształtujących kreatywność

Powiedz co widzisz
Autorka:
Maria Mazińska

 • przysposobienia do pracy

BHP  w kuchni
Autorka:
Dorota Mróz

 • etyki

Uczymy się tolerancji
Autorki:
Aleksandra Kwiecień
Klaudia Majewska

Zgodnie z Europejskimi Standardami, materiały w formacie tekstu łatwego do czytania i zrozumienia są skierowane przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które wykazują obniżony ogólny poziom funkcjonowania poznawczego oraz wyraźnie osłabione zdolności do przystosowania się do życia społecznego. Co ważne, chodzi o wszystkie osoby, zatem nie ma znaczenia stopień niepełnosprawności intelektualnej, a zasoby i potrzeby konkretnej osoby. Tekst łatwy może być wykorzystywany w pracy z osobami, które nie umieją czytać, ponieważ zdjęcia/grafiki w nim zawarte mogą pomóc w rozmowie, projektować sytuacje i zachęcać do aktywności. Oczywiście bardzo pożądane jest samodzielne czytanie tekstu przez osobę z niepełnosprawnością, ale nawet wtedy praca z tekstem łatwym wymaga często wsparcia drugiej osoby. Przygotowane materiały mają na celu zwiększenie dostępu do informacji uczniów napotykających na trudności w czytaniu i rozumieniu tekstów.

Podobne materiały skierowane do uczniów z różnymi potrzebami znajdują się pod linkiem: https://zpe.gov.pl/a/lektury-dostepne/D1HUbVOK5. Są to to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami !