Potrzeba opracowania Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej wyniknęła z analizy dotychczasowego działania warsztatów oraz potrzeby jeszcze efektywniejszego wspierania osób z niepełnosprawnościami w celu uzyskania maksymalnej samodzielności życiowej, w tym podjęcia zatrudnienia. Szczegółowe cele Standardów uwzględniają: podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej, przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu, wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ, ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) oraz oceny postępów uczestników, wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem, podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ. W Standardach przedstawiono rekomendowane podejście do sporządzania diagnozy potrzeb, możliwości i oczekiwań uczestnika, oparte na modelu biopsychospołecznym (funkcjonalnym).