Urząd Dostępny

Kiedy Anna ukończyła 18 lat udała się do urzędu gminy, w której mieszka, aby wyrobić dowód osobisty. Przepełniała ją radość, że rozpoczyna oficjalnie dojrzałe życie i lęk, czy poradzi sobie sama z załatwieniem tej pierwszej, ważnej sprawy. Z urzędu wyszła zapłakana i załamana. Kiedy przyznała, że jest osobą niepełnosprawną intelektualnie i poprosiła o pomoc w wypełnianiu wniosku o wydanie dowodu, urzędnik odprawił ją słowami, aby… „przyszła z kimś dorosłym”.

To właśnie dzięki historii Anny i wielu innych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które napotkały na problemy w samodzielnej realizacji spraw w urzędzie miasta, gminy, dzielnicy, powstał pomysł na kampanię informacyjno – promocyjną pod nazwą:

Urząd Dostępny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Ideę kampanii Dostępny Urząd poparli pracownicy instytucji publicznych przyznając, że nie mają wiedzy na temat metod komunikacji i zasad zachowania się wobec obywateli z niepełnosprawnością intelektualną, stąd też – mniej lub bardziej delikatnie – proszą ich, aby przy załatwianiu spraw urzędowych towarzyszył im rodzic, opiekun, asystent pełniący rolę łącznika między urzędnikiem a petentem.

Korzyści z kampanii Dostępny Urząd dostrzegł także Marszałek Województwa Mazowieckiego przyznając PSOUU środki finansowe na realizację tego zadania publicznego. W ramach kampanii odbędą się spotkania informacyjno – instruktażowe w formie WARSZATÓW dla przedstawicieli urzędów dzielnicowych Warszawy i gmin Powiatu Warszawskiego Zachodniego, MATERIAŁY i FILM INSTRUKTAŻOWY dla pracowników instytucji publicznych oraz BROSZURA w wersji easy-to-read (łatwej doczytania i rozumienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną) pt. „Przewodnik po urzędzie dostępnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Kampania jest realizowana przez SPECJALISTÓW pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, fachowców w dziedzinach komunikacji społecznej i organizacji wydarzeń specjalnych, samych osób niepełnosprawnych intelektualnie, przy wsparciu merytorycznym urzędników mających codzienne kontakty z osobami niepełnosprawnymi.

Urzędy dzielnicowe i gminne, które oddelegują swoich pracowników na warsztaty otrzymają przyznane przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym certyfikaty „Urzędu Dostępnego dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”.

Wszystkie materiały informacyjno – instruktażowe, które powstaną podczas kampanii zostaną przekazane urzędom gminnym w całym województwie mazowieckim, a także do urzędów miast, gmin w miejscowościach, w których działają Koła terenowe PSOUU oraz innym, polskim organizacjom pozarządowym realizującym zadania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kampania zakończy się meetingiem prasowym w dniu 2 października 2012 r.