Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Standaryzacja usług i placówek prowadzonych przez PSONI

 

W czerwcu  b.r. rozpoczął się długo wyczekiwany w Stowarzyszeniu proces standaryzacji usług i placówek. Działanie to realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowy i wielowymiarowy rozwój PSONI”, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwój Organizacji Obywatelskich (PROO).

W obecnych czasach standaryzacja jest dla Stowarzyszenia działaniem bardzo ważnym, podnoszącym jakość świadczonego wsparcia dzieci i dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziców, wzmacniającym naszą wiarygodność wobec instytucji finansujących placówki, czynnikiem zachęcającym do zatrudniania się u nas najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach,
a także ułatwiającym ewaluację świadczonego wsparcia oraz sprawozdawczość – wewnętrzną
i składaną do wielu różnych instytucji. Jest także elementem wyróżniającym PSONI spośród innych organizacji pozarządowych oferujących wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Standaryzacja nie dotyczy tylko ram organizacyjno-prawnych i finansowych danej placówki czy usługi. Bardzo nam zależy, aby w naszym Stowarzyszeniu Standardy były rozumiane bardziej jako zestaw wskazówek i zasad, norm i procedur służących sprawnemu funkcjonowania placówek i usług realizowanych przez Stowarzyszenie, aby trafnie, skutecznie i efektywnie odpowiadały na potrzeby konkretnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczenia. Standardy przede wszystkim mają pełnić funkcję edukacyjną – zachęcać kadrę kierowniczą i zespół pracowników do refleksji, wskazywać kierunki działań i konkretne rozwiązania prowadzące do wykorzystania potencjału Stowarzyszenia w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami oraz we współpracy z innymi instytucjami. Standardy stworzą ramy porządkujące i stymulujące rozwój placówek, aczkolwiek będą na tyle ogólne, aby pozostawić przestrzeń do podejmowania działań niestandardowych, autorskich, innowacyjnych. Będą odnosić się do procesów, które wspierają dobre praktyki już obecne w placówkach oraz dawać początek pozytywnym przemianom. Każda placówka i usługa jest unikalna i wyjątkowa. W pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną kieruje się bliskimi jej wartościami, działa w oparciu o metody wypracowane w toku własnych, często wieloletnich doświadczeń – jest autorskim dziełem tworzących ją na co dzień, pracujących w niej ludzi. Proponowane standardy w żadnym razie nie mają prowadzić do ograniczenia niepowtarzalnego charakteru placówki lub świadczonej usługi. Doceniając oryginalność i różnorodność rozwiązań stosowanych w poszczególnych placówkach, chcemy wspólnie zaproponować określone sposoby postępowania, które mają przyczyniać się podnoszenia jakości świadczonych przez nie usług.

Za nami wybór 8 Zespołów ds. opracowania Standardów poszczególnych placówek i usług:

  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Ośrodka Wczesnej Interwencji/ Ośrodka realizującego świadczenia medyczne dla dzieci 0-7 lat
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, Niepublicznej Szkoły Specjalnej, Przedszkola specjalnego/ integracyjnego
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Środowiskowego Domu Samopomocy
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Warsztatu Terapii Zajęciowej
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Zakładu Aktywności Zawodowej
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Asystencji osobistej osoby
    z niepełnosprawnością intelektualną oraz opieki wytchnieniowej
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Mieszkalnictwa (w tym mieszkania wspomagane, mieszkania chronione, mieszkania treningowe, domy pomocy społecznej)
  • Zespół Ekspertów ds. opracowania Standardów Centrum Doradztwa Zawodowego

i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI

Proces standaryzacji od strony merytorycznej wspiera zewnętrzny Ekspert dr hab. Bohdan Skrzypczak.
Od lipca Zespoły rozpoczęły pracę. Jako pierwsze odbyło się spotkanie plenarne, w którym uczestniczyli Członkowie wszystkich Zespołów. Omówiona została metodyka pracy oraz uzgodniono sprawy organizacyjne. Proces standaryzacji odbywa się przy wykorzystaniu elementów metodyki Design Thinking. Aktualnie trwają pierwsze spotkania poszczególnych Zespołów, podczas których prowadzona jest diagnoza – zdefiniowanie problemów i wyzwań, które czekają Stowarzyszenie w procesie standaryzacji.

Zrzut ekranu z komounikatora zoom, przedstawiający zdjęcia uczestników spotkania online w sprawie standaryzacji usług i placówek PSONI

 

Comments are closed.