Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Projekt ERASMUS+ „Kierunek: edukacja włączająca w Europie”

inclusionZarząd Główny PSONI we wrześniu 2016 roku rozpoczął udział w projekcie dotyczącym edukacji włączającej w Europie. Projekt „Kierunek: edukacja włączająca w Europie” (z franc. „Cap sur l’Ecole Inclusive en Europe”), zrodził się z opinii podzielanej przez większość osób zajmujących się tematem edukacji, że kształcenie nauczycieli zbyt często jest nieprzystosowane dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Środki przeznaczane na sprostanie wyzwaniu włączenia, nie są efektywne z uwagi na brak współpracy między przedstawicielami sektora edukacji i sektora medyczno-socjalnego.

Prawie w całej Europie i nie tylko, podejmowane inicjatywy i zdobywane doświadczenia pokazały, że dobre rezultaty byłyby możliwe do osiągnięcia gdyby udało się połączyć różne podejścia pedagogiczne z szeroką współpracą z profesjonalistami pracującymi w obszarze niepełnosprawności.

Zatem zebranie i wykorzystanie dobrych praktyk mogłoby stanowić podstawę do poprawienia sposobów kształcenia nauczycieli. W związku z tym, kierując się kryteriami takimi jak motywacja, komplementarność i różnorodność została utworzona grupa 10 partnerów z 7 krajów (Francja, Portugalia, Belgia, Rumunia, Włochy, Polska, Grecja), której zadaniem będzie opracowanie modelu kształcenia nauczycieli, pracujących lub mogących w przyszłości pracować z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Koordynatorem projektu jest francuska organizacja APAJH 46 zrzeszona w Federacji Stowarzyszeń dla Młodzieży i Dorosłych Osób z Niepełnosprawnościami (APAJH – Fédération des Associations pour adultes et jeunes handicapés). APAJH 46 ma siedzibę
w miejscowości Cahors, znajdującej się w regionie Midi-Pireneje we Francji.

Partnerzy reprezentują różne instytucje: organizacje pozarządowe, instytucje edukujące nauczycieli
i profesjonalistów, szkoły podstawowe, gimnazja, licea.

Projekt potrwa 3 lata (09.2016-08.2019), został podzielony na 3 etapy:

ETAP 1 – część badawcza (09.2016-08.2017). Celem tego etapu jest zebranie informacji o edukacji właczającej w krajach partnerskich. Materiały dotyczą m.in. sposobów kształcenia nauczycieli, stosowanych modeli edukacji włączającej, historii edukacji włączającej, działań zmieniających postawy społeczne wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

ETAP 2 – tworzenie bazy danych (09.2017-06.2018). Partnerzy mają za zadanie stworzenie bazy dobrych praktyk i narzędzi dla nauczycieli (scenariusze lekcji, materiały edukacyjne itp.). Stworzone materiały, nazywane modułem szkoleniowym będą służyć jako pomoce przydatne w kształceniu i/lub dokształcaniu nauczycieli i specjalistów. Materiały zostaną zebrane i opublikowane na stronie internetowej projektu. Będą dostępne w 7 językach narodowych partnerów oraz w języku angielskim.

ETAP 3 – testowanie modułu szkoleniowego i promocja rezultatów projektu (07.2018-08.2019). W tej fazie partnerzy, którzy zgłoszą gotowość będą mogli testować opracowany model szkoleniowy w wybranych szkołach, wśród chętnych nauczycieli. Testowanie zaplanowano w min. dwóch krajach partnerskich. Ta faza będzie obejmować ocenę opracowanych materiałów oraz ich promocję na poziomie krajowym i europejskim.

W projekcie zaplanowano międzynarodowe spotkania partnerów, z których pierwsze odbyło się w listopadzie 2016 roku we Francji. Kolejne spotkanie odbędzie się w marcu 2017 w Portugalii, natomiast w maju 2017 wszyscy partnerzy przyjadą na spotkanie do Warszawy.

W celu realizacji projektu powołany został zespół w skład, którego wchodzą:

Barbara Abramowska – Dyrektor Biura ZG PSONI

Dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Joanna Skopińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 330 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Dr Katarzyna Roszewska – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anna Andrzejewska – koordynatorka projektu, biuro ZG PSONI

Lidia Czarkowska – biuro ZG PSONI

 

Projekt jest finansowany w ramach programu ERASMUS+ Unii Europejskiej, Akcja 2 – Partnerstwa strategiczne dla sektora edukacji szkolnej.

Comments are closed.