Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”


 • Czas realizacji1.10.2020-31.12.2023
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie39 210 065,84 zł
 • Kategoria

loga RP i funduszy europejskich

Od 1 października 2020 r. Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, nr POWR.02.06.00-00-0064/19 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami
w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie gruntownej analizy funkcjonującego systemu wspierania osób z niepełnosprawnościami oraz przetestowania przed ostatecznym wdrożeniem zmian. Będzie to najbardziej efektywna metoda modyfikacji i dodania instrumentów pozwalających na pełną realizację założeń wspierania samodzielności i wybranej przez samą osobę z niepełnosprawnością aktywności, tworzenia warunków do pełnego udziału w życiu społecznym.

 

W ramach projektu:

 • zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych rehabilitacji społecznej osób
  z niepełnosprawnościami, w wyniku której zostaną zaproponowane modyfikacje funkcjonujących instrumentów i zaproponowanie nowych instrumentów w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem również propozycji zasad finansowania, w tym: opracowanie standardów funkcjonowania WTZ, wypracowanie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • zostaną przeprowadzone konsultacje środowiskowe wypracowanych propozycji zmian
  z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy (w tym m.in.: osób
  z niepełnosprawnościami i ich otoczenia, organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego),
 • zostanie przeprowadzony pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, w tym projektu standardów funkcjonowania WTZ, wypracowanego standardu usług asystenckich oraz mechanizmu udzielania wsparcia na reprezentatywnej próbie ich potencjalnych odbiorców i realizatorów zakończonego raportem z pilotażu i rekomendacjami,
 • zostanie dokonana modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących instrumentów i proponowanych nowych instrumentów oraz proponowanego mechanizmu wsparcia w oparciu o wyniki pilotażu i rekomendacje oraz przedstawienie projektu zmian ustawy/aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu,
 • zostaną przeprowadzone konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych lub projektu dokumentu w zakresie standardu usług asystenckich z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy,
 • zostaną wypracowane, w oparciu o wyniki pilotażu oraz przeprowadzone po jego zakończeniu konsultacje, ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej oraz harmonogramu ich wdrożenia, lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu, i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami (kampania informacyjno-promocyjna upowszechniająca standardy),
 • zostaną upowszechnione standardy funkcjonowania WTZ poprzez regionalne warsztaty skierowane do przedstawicieli wszystkich WTZ.

Wyniki realizacji Zadania 1 – pierwszego etapu projektu pt. „Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z analizą rozwiązań prawnych z   zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami”:

1. Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami

Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego – plik pdf

 

 

logo tekstu łatwego

Ważne informacje o rodzajach wsparcia  osób z niepełnosprawnością w Polsce i w innych państwach

 

 

2. Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych

logo programu Acrobat Adobe

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością – plik pdf

 

 

logo tekstu łatwego

Ważne informacje o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnością w Polsce i w innych państwach

 

 

 

3. Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej

logo programu Acrobat AdobeRaport z badania warsztatów terapii zajęciowej w ramach projektu Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia osób niepełnosprawnych – plik pdf

 

logo tekstu łatwego

Ważne informacje o pracy warsztatów terapii zajęciowej w Polsce i w innych państwach

 

 

4. Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego

logo programu Acrobat Adobe

 

Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością – plik pdf

 

5. Narzędzia wsparcia osób z  niepełnosprawnościami

logo programu Acrobat Adobe

 

Analiza rozwiązań z zakresu reprezentacji prawnej osób z niepełnosprawnościami – plik pdf

 

Wyniki realizacji Zadania 2 „Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych”:

Za opracowanie poniższych instrumentów odpowiedzialny jest Partner projektu – Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną:

 • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

logo programu Acrobat AdobeSystem wsparcia osób o ZPKom wymagających AAC

logo tekstu łatwego Ważne informacje o wspomagających i alternatywnych metodach komunikacji (AAC)

  • Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji

logo programu Acrobat AdobeAsysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

logo tekstu łatwego Ważne informacje o asyście prawnej i wspieranym podejmowaniu decyzji

 • Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością

logo programu Acrobat AdobeStandard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością – AOON

logo tekstu łatwego Ważne informacje o usłudze asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami ETR

Za opracowanie poniższych instrumentów odpowiedzialny jest Partner projektu – Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi:

Za opracowanie poniższego instrumentu odpowiedzialny jest Partner projektu – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

logo programu Acrobat Adobe Standardy_funkcjonowania_WTZ

logo tekstu łatwego Ważne informacje o pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce – ETR

Zadaniem zespołów powołanych do opracowania instrumentów jest opracowanie ich założeń, sposobów i form testowania oraz propozycji wdrożenia ich do systemu.

Wypracowane instrumenty zostaną poddane testowaniu. Propozycje dotyczące instrumentów będą zawierały mechanizm profilowania wsparcia (ścieżka wsparcia), odpowiadającego na indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością, w tym współpracy z otoczeniem, sposobu doboru/dostosowania narzędzi i metod udzielanego wsparcia, etapy udzielania wsparcia, metody ewaluacji postępów w zakresie określonych celów jakim służy wsparcie.

Eksperci krajowi przygotowujący instrumenty w zakresie wspomagających i alternatywnych metod komunikacji oraz w zakresie wspieranego podejmowania decyzji zapoznali się z najlepszymi rozwiązaniami zagranicznymi w ramach zorganizowanych następujących seminariów zagranicznych:

 • 06.2021 r. odbyło się seminarium zagraniczne w obszarze wspomagających i alternatywnych metod komunikacji z udziałem eksperta zagranicznego Gregora Rennera, profesora ds. pedagogiki specjalnej i wspomagających i alternatywnych metod komunikacji z Katolickiego Uniwersytetu Nauk Stosowanych we Freiburgu, w Niemczech, który opowiedział o systemie wsparcia osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi w Niemczech oraz
  z udziałem ekspertek zagranicznych: Dr Beaty Batorowicz i Karen Shannon z Queen’s University, Wydział Rehabilitacji, w Ontario, w Kanadzie, które opowiedziały o systemie wsparcia osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi w Kanadzie.
 • 07.2021 r. odbyło się seminarium zagraniczne w obszarze wspomagających i alternatywnych metod komunikacji z udziałem ekspertki Ann Reeves, Prezeski Fundacji ACE Centre w Wielkiej Brytanii, która opowiedziała o systemie wsparcia osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi w Wielkiej Brytanii, oraz z udziałem ekspertki Julie Helen, przedstawicielki Inclusion Ireland, która opowiedziała o systemie wprowadzania informacji dostępnej
  w formie ETR w Irlandii.
 • 07.2021 r. odbyło się seminarium zagraniczne w obszarze wspieranego podejmowania decyzji w perspektywie czeskiej
  z udziałem ekspertów zagranicznych: prawnika Jana Strnad, eksperta w dziedzinie ochrony i promocji praw człowieka osób
  z niepełnosprawnością intelektualną i ekspertki Terezy Bártová koncentrującej się na prawach osób z niepełnosprawnościami
  w ujęciu międzynarodowym, z organizacji Rytmus – od klienta do obywatela, z. Ú.,Praga, Czechy wspierającej osoby z niepełnosprawnością zwłaszcza intelektualną.
 • 08.2021 r. odbyło się seminarium zagraniczne w obszarze wspieranego podejmowania decyzji w perspektywie irlandzkiej z udziałem ekspertki Áine Flynn, dyrektorki Decision Support Service, rządowej agencji odpowiedzialnej za system wspieranego podejmowania decyzji oraz Dr. Meredith Raley, ekspertki ds. polityki publicznej i rozwoju Disability Federation of Ireland, największej irlandzkiej federacji organizacji osób z niepełnosprawnościami, reprezentującej środowisko osób z niepełnosprawnościami w pracach nad wspieranym podejmowaniem decyzji.

loga partnerów i grantodawców


Powiązane Projekty