Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


PFRON – nowe rozwiązania dotyczące realizacji i rozliczenia projektów

Z nowych rozwiązań skorzystać mogą organizacje pozarządowe realizujące zadania ze środków PFRON w ramach konkursów:

  • „Samodzielni i skuteczni” (konkurs nr 4/2017)
  • „Szansa-Rozwój-Niezależność” (konkurs nr 1/2018)
  • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs nr 1/2019)

Zmiany dotyczą projektów, których data rozpoczęcia realizacji przypada w 2020 roku: projektów rocznych (konkurs nr 1/2019) oraz wieloletnich realizowanych odpowiednio w pierwszym, drugim i trzecim okresie finansowania (konkursy nr 1/2019, 1/2018 i 4/2017).

3 główne modyfikacje to:

  1. Możliwość realizacji wsparcia w sposób zdalny, tak w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jak i 30 dni po ich odwołaniu
  2. Realizacja form wsparcia poza placówką -w projektach dotyczących prowadzenia rehabilitacji w placówce, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii oraz w okresie do 30 dni po ich zakończeniu możliwe jest prowadzenie dodatkowych form wsparcia realizowanych poza placówką w liczbie godzin przekraczającej 30 proc. ogółu godzin wsparcia zaplanowanych w projektach. Zdalny sposób udzielania wsparcia nie zmienia kwalifikacji jego formy jako „realizowanych w placówce”
  3. Możliwość odstąpienia od rozliczenia finansowego projektu na podstawie faktycznej wartości wskaźników ewaluacji (nakładu, produktu, realizacji). Oprócz tego możliwe będzie uznanie przekroczenia maksymalnej stawki ryczałtowej w odniesieniu do kosztów administracyjnych związanych z projektem rozliczanych przez organizację ryczałtem. Warunkiem jest, aby koszty uznane nie przekroczyły kwoty przewidzianej w zawartej umowie.

Decyzje podejmowane będą indywidualnie przez pełnomocników zarządu PFRON po dokonaniu oceny wpływu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na realizację projektów.

Więcej informacji tutaj

 

Comments are closed.