Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Ku samodzielności i niezależności” – projekt realizowany przez PSONI

logo SAMODZIELNI i SKUTECZNIPolskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną od 1 kwietnia 2020 r. kontynuuje realizację projektu „Ku samodzielności i niezależności”.
Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr ZZB/000477/BFD z dnia 19.03.2018 r. o zlecenie realizacji zadań  (w formie wsparcia) na podstawie art. 36 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs „Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017) i współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt składa się z dwóch zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie.
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu – realizowane w Biurze Zarządu Głównego PSONI w Warszawie.

Okres pandemii COVID-19 spowodował, że bezpośredni kontakt trenerów z beneficjentami i ich rodziną został utrudniony.  Wobec zaistniałej sytuacji, w trosce o dobro beneficjentów podejmujemy szereg działań mających na celu dalsze wsparcie ich rozwoju oraz zapewnienie ich rodzicom możliwości kontaktu ze specjalistami:

 • Trenerzy umiejętności: pedagodzy, fizjoterapeuci, psycholodzy i logopedzi systematycznie prowadzą terapię, w zależności od możliwości rodziny oraz funkcjonowania dziecka, poprzez dostępne platformy teleinformatyczne, drogą mailową lub telefoniczną. Terapia prowadzona przez terapeutów to m.in.:
 • Ćwiczenia wykonywane pod kontrolą terapeuty za pośrednictwem platformy skype,
 • Omawianie drogą telefoniczną lub za pomocą wideokonferencji materiałów filmowych przysłanych przez rodziców,
 • Nagrywanie czytanych książek, wysyłanie ich drogą elektroniczną oraz zamieszczanie na stronie internetowej,
 • Nagrywanie teatrzyków kukiełkowych, wysyłanie ich drogą elektroniczną oraz zamieszczanie na stronie internetowej,
 • Tworzenie własnych pomocy, wierszyków, bajek, nagrywanie ich, wysyłanie drogą elektroniczną oraz zamieszczanie na stronie internetowej,
 • Opracowywanie ćwiczeń, instrukcji dla rodziców oraz materiałów graficznych potrzebnych do wykonania danego ćwiczenia, wysyłanie ich drogą elektroniczną oraz zamieszczanie na stronie internetowej,
 • Prowadzenie na bieżąco korespondencji elektronicznej z rodzicami, odpowiadanie na ich pytania, umożliwianie kontaktu z innymi specjalistami.
 • Na bieżąco prowadzone są usługi poradnicze przez specjalistów Ogólnopolskiego Centrum Porad dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów. Porad udzielają: prawnicy, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw socjalno-bytowych podczas rozmów telefonicznych oraz poprzez e-maile. W tym trudnym okresie jest ogromne zainteresowanie usługami poradniczymi.

 

Pandemia koronowirusa oraz spowodowane nią ograniczenia uczestnictwa dzieci i dorosłych w różnego typu zajęciach (edukacyjnych, społecznych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych itd.) wzbudza wiele pytań i wątpliwości na temat prawnych możliwości organizowania różnych form zajęć dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną korzystających z edukacji w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, uczestniczących w zajęciach WTZ, ŚDS lub przebywających w innych placówkach opiekuńczych.

Wiele porad dotyczy również możliwości prowadzenia edukacji oraz rehabilitacji społeczno – zawodowej za pomocą nowych technologii. Profesjonaliści szukają pomocy, jak organizować zajęcia zdalne, skąd czerpać pomysły, jak aktywizować osoby z niepełnosprawnościami oraz jak wspierać całe rodziny.

Porady udzielane rodzinom osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczą również organizowania zajęć w domu podczas tzw. „kwarantanny społecznej” oraz radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z konieczności ciągłego przebywania w domu.

Comments are closed.