Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Ku samodzielności” – nowy projekt!

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że od dnia 01.04.2016 do 31.03.2018 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI realizowany będzie projekt pod nazwą „ Ku samodzielności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach 24 konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Warunki rekrutacji do projektu:

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest w funkcjonuje w sposób ciągły i Beneficjenci już z niego korzystają. Przewiduje się rekrutowanie dzieci z niepełnosprawnościami do projektu spośród tych, które obecnie znajdują się pod opieką OWI. Przewiduje się następujące etapy rekrutacji BO do projektu:

  1. zebranie danych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami będących pod opieką OWI i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. wstępna diagnoza funkcjonalna i ocena BO z wykorzystaniem skal rozwojowych, celem wyłonienia dzieci, które nie opanowały stosownych do wieku umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kompetencji społecznych i komunikacyjnych i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej;
  3. wywiad środowiskowy na temat potrzeb i możliwości rodziny do korzystania z form wsparcia zaproponowanych w projekcie, celem określenia gotowości BO do udziału w projekcie;
  4. posiedzenie interdyscyplinarnego zespołu w celu kwalifikacji BO do udziału w projekcie. W skład zespołu będą wchodzili specjaliści różnych dziedzin m.in.: pedagog, logopeda, rehabilitant.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

W ramach projektu udzielne będzie wsparcie w formie grupowych treningów umiejętności społecznych oraz indywidualnych treningów umiejętności, zgodnie z opracowanym dla każdego beneficjenta Indywidualnym Planem Działania, z wykorzystaniem różnorodnych metod usprawniania i specjalistycznego sprzętu.

logo_pfron_small

Projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Comments are closed.