Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Ku samodzielności i niezależności” I okres finansowania


 • Czas realizacji4.2018 - 3 2019
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie-
 • Kategoria

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że od 01 kwietnia 2018 do 31 marca 2021 r. realizowało będzie projekt  pod nazwą „Ku samodzielności i niezależności”, współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Projekt składa się z dwóch zadań:

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie;
 2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu
  – realizowane w Biurze Zarządu Głównego PSONI w Warszawie.

Zadanie I. Rehabilitacja

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w formie grupowych treningów umiejętności społecznych oraz indywidualnych treningów umiejętności, zgodnie z opracowanym dla każdego Beneficjenta Indywidualnym Planem Działania, z wykorzystaniem różnorodnych metod usprawniania i specjalistycznego sprzętu.

Warunki rekrutacji do projektu

Ośrodek Wczesnej Interwencji  oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy są  w ciągłym funkcjonowaniu i beneficjenci już z nich korzystają. Dzieci do projektu zostały zrekrutowane spośród beneficjentów  znajdujących się pod opieką OWI i OREW.

Etapy rekrutacji:

 1. zebranie danych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami będących pod opieką OWI i OREW i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 2. wstępna diagnoza funkcjonalna i ocena BO z wykorzystaniem skal rozwojowych, celem wyłonienia dzieci, które nie opanowały stosownych do wieku umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kompetencji społecznych i komunikacyjnych i w związku
  z tym zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej;
 3. wywiad środowiskowy na temat potrzeb i możliwości rodziny do korzystania z form wsparcia zaproponowanych w projekcie, celem określenia gotowości BO do udziału
  w projekcie;
 4. posiedzenie interdyscyplinarnego zespołu w celu kwalifikacji BO do udziału w projekcie. W skład zespołu wchodzili specjaliści różnych dziedzin m.in.: pedagog, logopeda,

harmonogram działań

Zadanie II. Poradnictwo

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów – do korzystania z usług pracowników Ogólnopolskiego Centrum Porad.

Centrum znajduje się w siedzibie Biura Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, ul. Głogowa 2b.

Porad udzielają: prawnik, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw socjalno-bytowych podczas rozmów telefonicznych i osobistych oraz poprzez e-maile.

Przed osobistym spotkaniem, prosimy o umówienie terminu telefonicznie: 22 646 03 14 lub przez e-mail: zg@psoni.org.pl.

logo PFRON

 


Powiązane Projekty