Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zaproszenie na Forum Edukacji Dorosłych organizowany przez EPALE

opis dokumentu

Wyniki badania PIAAC wskazują, że 20% dorosłych Europejczyków w wieku produkcyjnym ma niskie umiejętności w zakresie pisania, czytania i liczenia, a 25% dorosłych nie jest w stanie efektywnie wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Jednocześnie za mało osób dorosłych uczestniczy w edukacji przez całe życie. Według danych Eurostatu, w Polsce w 2015 r. tylko 3,5% osób dorosłych w wieku 25–64 lat uczestniczyło w edukacji formalnej lub pozaformalnej na 4 tygodnie przed badaniem. W Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 10,7%, natomiast celem wyznaczonym w Strategii 2020 jest poziom 15%. W związku z tym, zarówno przed Polską jak i przed UE stoją duże wyzwania w tym obszarze.

Odpowiedzią na te wyzwania jest Forum Edukacji Dorosłych organizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE wdrażającego w naszym kraju Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE.

Forum będzie doskonałą okazją, by wspólnie z ekspertami zastanowić się nad wyzwaniami, które stoją przed współczesną edukacją dorosłych. Podczas wspólnej dyskusji spróbujemy odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak edukacja pozaformalna wpływa na budowanie kompetencji potrzebnych na rynku pracy?
  • Czy rozwój kluczowych kompetencji dorosłych stanowi szansę dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju?
  • Dlaczego tak ważna jest współpraca i wymiana doświadczeń w obszarze instytucji zajmujących się edukacją dorosłych?
  • Jaka jest rola innowacyjnych projektów unijnych i współpracy międzynarodowej we wspieraniu działań na rzecz edukacji dorosłych?
  • W jaki sposób specjaliści w obszarze edukacji dorosłych mogą wykorzystać platformę EPALE w swoim rozwoju zawodowym?

Uczestników zapraszamy na sesję plenarną poświęconą ogólnym aspektom edukacji dorosłych oraz na obrady w ramach trzech ścieżkach tematycznych,gdzie będziemy rozmawiać o działalności różnego typu instytucji i organizacji działających na rzecz uczenia się dorosłych:

  • Ścieżka I Sektorowe Rady ds. Kompetencji (w partnerstwie z PARP).
  • Ścieżka II Instytucje kultury dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.
  • Ścieżka III Organizacje pozarządowe dla edukacji dorosłych – warsztaty praktyczne.

filetype_pdfZaproszenie z programem i innymi informacjami do pobrania.

Internetowa rejestracja użytkowników pod adresem: http://konferencje.frse.org.pl/fed2016

Serdecznie zapraszamy!

Comments are closed.