Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Standardy usług i placówek PSONI – I etap zakończony

Zakończył się pierwszy etap procesu standaryzacji usług i placówek w naszym Stowarzyszeniu. Ten trwający od czerwca ubiegłego roku proces oparty był na partycypacji i włączeniu ekspertów z różnych dziedzin, na co dzień pracujących w naszych Kołach.
W ośmiu Zespołach Ekspertów pracowało 71 osób.

plansza z prezentacji i twarze osób biorących udziałw spotkaniuProces standaryzacji od strony merytorycznej wspierał zewnętrzny ekspert dr hab. Bohdan Skrzypczak z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Za stronę organizacyjną odpowiadała Marzena Bałtowska-Jucha, specjalistka w Biurze Zarządu Głównego.

Różnorodność doświadczeń, szeroka wiedza merytoryczna, wielokierunkowa wizja zmiany, głęboka tożsamość organizacyjna, i przede wszystkim ogromne społeczne zaangażowanie Członków Zespołów pozwoliły na osiągnięcie zakładanego celu.

Wynikiem pracy Zespołów Ekspertów są opracowane standardy dla:

  • wczesnej interwencji
  • placówek edukacyjnych
  • Środowiskowych Domów Samopomocy
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej
  • Zakładów Aktywności Zawodowej
  • usługi asystencji osobistej i opieki wytchnieniowej
  • usług z zakresu mieszkalnictwa
  • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Centrum DZWONI.

Efekty pracy Zespołów poddawane są aktualnie analizie i konsultacjom w gronie Członków Zarządu Głównego. Kolejnym etapem, planowanym w najbliższych tygodniach, będą szerokie konsultacje z udziałem przedstawicieli Kół. Liczymy, że będą one płaszczyzną dla wielu inspirujących dyskusji i pozwolą określić potrzeby ale też i zasoby naszej organizacji w zakresie wdrożenia wypracowanych standardów.

logo NIW i PROO

Comments are closed.