Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Rozpoczynamy nową edycję projektu „Ku samodzielności i niezależności”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z przyjemnością informuje, że  1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się realizacja kolejnej edycji projektu „Ku samodzielności i niezależności”, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach  konkursu  1/2020 „Pokonamy bariery” ogłoszonego na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2024 r. i składa się z dwóch zadań:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie;
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu
    – realizowane w Ogólnopolskim Centrum Porad PSONI w Warszawie.

 

Zadanie – Rehabilitacja

W ramach projektu prowadzona jest  kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w postaci grupowych treningów umiejętności społecznych i indywidualnych treningów umiejętności z Warszawy i Wyszkowa.

Warunki rekrutacji:

Ośrodek Wczesnej Interwencji  oraz Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno-Wychowawczy są  w ciągłym funkcjonowaniu i Beneficjenci już z niego korzystają. Dzieci do projektu  zostały zrekrutowane   spośród beneficjentów  znajdujących się pod opieką OWI i OREW.

Etapy rekrutacji: a) zebranie danych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami będących pod opieką OWI  i OREW i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności; b) wstępna diagnoza funkcjonalna i ocena BO z wykorzystaniem skal rozwojowych, celem wyłonienia dzieci, które nie opanowały stosownych do wieku umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kompetencji społecznych i komunikacyjnych i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej; c) wywiad środowiskowy na temat potrzeb i możliwości rodziny do korzystania z form wsparcia zaproponowanych w projekcie, celem określenia gotowości BO do udziału w projekcie; d) posiedzenie interdyscyplinarnego zespołu w celu kwalifikacji BO do udziału w projekcie. W skład zespołu  wchodzili specjaliści różnych dziedzin m.in.: pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

W ramach projektu udzielne jest wsparcie w formie grupowych treningów umiejętności społecznych oraz indywidualnych treningów umiejętności, zgodnie z opracowanym dla każdego Beneficjenta Indywidualnym Planem Działania, z wykorzystaniem różnorodnych metod usprawniania i specjalistycznego sprzętu.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

  rok 2021 2022
  miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
  czas trwania projektu x x x x x x x x x x x x x x x
  podzadania                              
1.1 zarządzanie projektem x x x x x x x x x x x x x x x
1.2 obsługa finansowa zadania x x x x x x x x x x x x x x x
1.3 prowadzenie bieżącej działalności rehabilitacyjnej w OWI i OREW x x x x x x x x x x x x x x x
1.4 monitoring projektu x x x x x x x x x x x x x x x
1.5 ewaluacja projektu                 x           x

 

Zadanie – Poradnictwo

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów – do korzystania z usług pracowników Ogólnopolskiego Centrum Porad.

Centrum znajduje się w siedzibie Biura Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, ul. Głogowa 2b.

Porad udzielają: prawnik, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw socjalno-bytowych podczas rozmów telefonicznych i osobistych oraz poprzez e-maile.

Z uwagi na sytuacje epidemiczną spotkania bezpośrednio w Centrum zostały czasowo ograniczone.

W celu uzyskania porady prosimy o kontakt z telefoniczny: 22 646 03 14 lub przez e-mail: ocp@psoni.org.pl. W przypadku spraw wymagających spotkania bezpośredniego specjaliści umówią termin spotkania z zachowaniem środków bezpieczeństwa.

Comments are closed.