Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Wiedza dla włączenia


 • Czas realizacji1.07.2018 - 31.03.2019
 • Strona internetowa-
 • DofinansowanieKwota środków PFRON przyznanych na realizację projektu: 283 383,00 zł; kwota środków M.St. Warszawa przyznana na realizację projektu: 29 970,00 zł; całkowity koszt projektu 358 634,12 zł
 • Kategoria

Od 01 lipca 2018 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt pt. „WIEDZA DLA WŁĄCZENIA”, współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa ZZB/000501/BF/D z 07.08.2018) oraz M.St. Warszawa (umowa CKS-WOP JHO/B/X/3/3/231/74/2018/NGO z 17.10.2018 r.) Projekt jest wieloletni; pierwszy okres finansowania dotyczy 01.07.2018 – 31.03.2019 r.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa. Realizacja projektu pozwoli na dostarczanie informacji i wiedzy osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ich otoczeniu. Celem projektu jest również promocja idei włączenia społecznego, równych praw a przede wszystkim równych szans dla wszystkich.

Projekt obejmuje kontynuację opracowania, wydawania i dystrybucję kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” (numerów:  1/2018, 2/2018 i 1/2019 po 3500 egz. każdego numeru), wydanie 5 broszur w tekście łatwym do czytania z serii „Biblioteka self-adwokata” (w nakładzie po 3000 egz.) oraz książki dla otoczenia osób z NI – materiałów z Sympozjum Naukowego 2018 pt. “Wczesna interwencja – wsparcie dziecka i rodziny”(w nakładzie 5000 egz.). Ukażą się także drugie wydania 2 broszur w tekście łatwym do czytania i zrozumienia, wydanych w 2014, których nakład został całkowicie wyczerpany a są poszukiwane (po 1000 egz.).

Tytuły i harmonogram wydawania publikacji:

Kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”

 • Nr 1/2018 – wrzesień 2018
 • Nr 2/2018 –  grudzień 2018
 • Nr 1/2019 – marzec 2019

Broszury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z serii „Biblioteka self-adwokata”

 • „Moje zdrowie psychiczne”
 • „Moje prawa konsumenckie”
 • „Moja wiedza na temat pracy Policji”

Termin wydania: październik 2018.

 • „Moje prawo do obrony przed przemocą”,
 • ”Moje problemy z uzależnieniami”.

Termin wydania: luty 2019.

Drugie wydania 2 broszur z serii „Biblioteka self-adwokata”:

 •  „Mój internet”,
 • „Moje bezpieczeństwo w internecie”.

Termin wydania: wrzesień 2018.

Książka dla otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną: „Wczesna interwencja – wsparcie dziecka i rodziny”.

Termin wydania grudzień 2018.

Wydawanie wyspecjalizowanego pisma oraz proponowanych publikacji zwartych spełnia jeden z priorytetów ratyfikowanej w 2012 roku przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie upowszechniania idei równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli (art.21).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zaangażowane w powstawanie publikacji poprzez samodzielne pisanie wybranych tekstów do kwartalnika, jak i konsultacje oraz recenzowanie opracowanych publikacji. Dzięki temu tworzone przez nas wydawnictwa włączają osoby z NI w działania. Współpraca i konsultacje z osobami z NI pozwalają na wdrażanie idei „Nic dla nas bez nas”, promowanej przez europejskie organizacje osób z niepełnosprawnościami, do których należy PSONI.

logo M.St. Warszawylogo PFRON


Powiązane Projekty