Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Wiedza dla Włączenia 2019


 • Czas realizacji-
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie-
 • Kategoria

Od 01 kwietnia 2019 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną kontynuuje realizację drugiego etapu projektu pt. „Wiedza dla Włączenia”, współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (umowa ZZB/000501/BF/D z 07.08.2018). Projekt jest wieloletni; drugi okres finansowania dotyczy 01.04.2019 – 31.03.2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu oraz poprawa postrzegania przez społeczeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez dostarczanie informacji
i wiedzy osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ich otoczeniu oraz całemu społeczeństwu. Projekt promuje ideę włączenia społecznego i równych praw dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt obejmuje kontynuację opracowania, wydawania i dystrybucji kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” (numerów:  2/2019, 3/2019 i 4/2019 oraz 1/2020
po 3500 egz. każdego numeru), wydanie 4 broszur w formacie tekstu łatwego do czytania
z serii „Biblioteka self-adwokata” (w nakładzie po 3000 egz.) oraz publikacji „Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Część III.” (1000 egz.). Ukażą się także drugie wydania publikacji „Bilans mocnych i słabych stron, czyli w jaki sposób wydobyć z siebie to, co najcenniejsze. Poradnik instruktażowy.” oraz „Intensywne szkolenie w miejscu pracy – strategia uczenia się. Poradnik instruktażowy.”, których nakład został całkowicie wyczerpany a są poszukiwane (po 3000 egz.). W ramach projektu ukażą się również drugie wydanie 2 broszur „Moje prawa” oraz „Moje relacje z ludźmi” (po 1000 egz.).

Tytuły i harmonogram wydawania publikacji:

Kwartalnik „Społeczeństwo dla Wszystkich”

 • Nr 2/2019 – czerwiec 2019
 • Nr 3/2019 – wrzesień 2019
 • Nr 4/2019 – grudzień 2019
 • Nr 1/2020 – marzec 2020

Broszury dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z serii „Biblioteka self-adwokata”

 • „Moja wizyta w ważnym urzędzie”
 • „Moje sprawy załatwiam samodzielnie”
 • Mój bezpieczny wypoczynek”
 • „Moje życie rodzinne”

oraz  „Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów. Część III.”

Drugie wydania 2 broszur z serii „Biblioteka self-adwokata”:

 • „Moje prawa”,
 • „Moje relacje z ludźmi”.

Drugie wydania 2 publikacji:

 • Bilans mocnych i słabych stron, czyli w jaki sposób wydobyć z siebie to, co najcenniejsze. Poradnik instruktażowy.”
 • „Intensywne szkolenie w miejscu pracy – strategia uczenia się. Poradnik instruktażowy.”

Wszystkie wymienione powyżej publikacje ukażą się od kwietnia 2019 roku do marca 2020 roku.

Wydawanie wyspecjalizowanego pisma oraz proponowanych publikacji zwartych spełnia jeden z priorytetów ratyfikowanej w 2012 roku przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie upowszechniania idei równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli (art.21).

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są zaangażowane w powstawanie publikacji poprzez samodzielne pisanie wybranych tekstów do kwartalnika, jak i konsultacje oraz recenzowanie opracowanych publikacji. Dzięki temu tworzone przez nas wydawnictwa włączają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w działania. Współpraca i konsultacje
z osobami z niepełnosprawnością pozwalają na wdrażanie idei „Nic dla nas bez nas”, promowanej przez europejskie organizacje osób z niepełnosprawnościami, do których należy PSONI.


Powiązane Projekty