Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Wiedza dla Włączenia


 • Czas realizacji1.04.2021 - 31.03.2024
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie-
 • Kategoria

Od 01 kwietnia 2021 roku Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną rozpoczęło realizację trzyletniego projektu pt. „Wiedza dla Włączenia”,

w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”), współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu to 575 276,00 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 460 020,80 zł.

Projekt trwa do 31 marca 2024 roku.

Nowe publikacje:

W ramach projektu kontynuowane są działania związane z opracowaniem, wydawaniem i dystrybucją:

 1. Kwartalnika „Społeczeństwo dla Wszystkich” – numerów:
 2. Nr 2/2021– czerwiec 2021
 3. Nr 3/2021 – wrzesień 2021
 4. Nr 4/2021 – grudzień 2021
 5. Nr 1/2022 – marzec 2022
 6. 6 broszur w formacie tekstu łatwego do czytania z serii „Biblioteka self-adwokata”:
 7. „Moja droga do zatrudnienia wspomaganego”
 8. „Moje pomysły na wyjątkowe spędzanie czasu”
 9. „Moja samodzielność w poruszaniu się po mieście”
 10. „Moje sposoby na odpowiedni wygląd”
 11. „Moja wiedza o kobietach”
 12. „Moja wiedza o mężczyznach”.

Zostaną wydane również 3 II wydania następujących publikacji w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.

 1. „Moje sposoby na konflikty”
 2. „Moje zachowanie”
 3. „Używam mojego urządzenia. Broszura dla self-adwokatów”

oraz II wydanie publikacji pt. „BYOD. Poradnik dla nauczycieli i terapeutów.”

Ponadto, we współpracy z Instytutem Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu powstanie publikacja – monografia naukowa pt. „Standaryzacja usług społecznych w organizacji pozarządowej” opracowana na podstawie prowadzonego w PSONI procesu standaryzacji. Wysoki standard usług społecznych świadczony różnym grupom interesariuszy przez organizacje pozarządowe to podstawa skuteczności działania organizacji. Standardy świadczonych usług społecznych podnoszą jakość udzielanego wsparcia, wzmacniają wiarygodność organizacji pozarządowej wobec instytucji finansujących jej działalność, są czynnikiem zachęcającym do zatrudniania wysokiej klasy specjalistów w poszczególnych dziedzinach, a także ułatwiają ewaluację świadczonego wsparcia i sprawozdawczość.

Publikacja ta będzie poradnikiem dla organizacji społecznych świadczących usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zawarte w niej będą wskazówki do tego jak przeprowadzić proces standaryzacji w organizacji oraz konkretne przykłady standardów różnych usług społecznych oferowanych osobom z niepełnosprawnościami przez organizacje. Publikacja ta będzie pełnić funkcję edukacyjną – zachęci kadrę kierowniczą i zespoły pracowników do refleksji, wskaże kierunki działań i konkretne rozwiązania prowadzące do wykorzystania potencjału organizacji w pracy z osobami z niepełnosprawnościami i ich otoczeniem oraz  we współpracy z innymi instytucjami.

W proces powstawania publikacji są zaangażowane osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Są oni autorami wybranych tekstów do kwartalnika, konsultują oraz recenzują opracowane publikacje. Dzięki temu tworzone przez PSONI wydawnictwa włączają osoby z niepełnosprawnością intelektualną w działania. Współpraca i konsultacje z osobami
z niepełnosprawnością pozwalają na wdrażanie idei „Nic dla nas bez nas”, promowanej przez europejskie organizacje osób z niepełnosprawnościami, do których należy PSONI.

Wszystkie wymienione powyżej publikacje ukażą się od kwietnia 2021roku do marca 2022 roku.

Wydawanie wyspecjalizowanego pisma oraz proponowanych publikacji zwartych spełnia jeden z priorytetów ratyfikowanej w 2012 roku przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w zakresie upowszechniania idei równego dostępu do informacji dla wszystkich obywateli (art.21).


Powiązane Projekty