Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Ku samodzielności


  • Czas realizacji01.04.2017 - 31.03.2018
  • Strona internetowa-
  • Dofinansowanie-
  • Kategoria

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że od dnia 01.04.2017 do 31.03.2018 r. w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI kontynuowana będzie realizacja  projektu pod nazwą „Ku samodzielności” współfinansowanego ze środków PFRON w ramach 24. konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Warunki rekrutacji do projektu:

Ośrodek Wczesnej Interwencji jest w ciągłym funkcjonowaniu i Beneficjenci już z niego korzystają. Dzieci do projektu  zostały zrekrutowane  01.04.2016 spośród dzieci  znajdujących się pod opieką OWI.

Rekrutacja odbyła się wg. następujących etapów:

  1. a) zebranie danych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami będących pod opieką OWI i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. b) wstępna diagnoza funkcjonalna i ocena BO z wykorzystaniem skal rozwojowych, celem wyłonienia dzieci, które nie opanowały stosownych do wieku umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kompetencji społecznych i komunikacyjnych i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej;
  3. c) wywiad środowiskowy na temat potrzeb i możliwości rodziny do korzystania z form wsparcia zaproponowanych w projekcie, celem określenia gotowości BO do udziału w projekcie;
  4. d) posiedzenie interdyscyplinarnego zespołu w celu kwalifikacji BO do udziału w projekcie. W skład zespołu wchodzili specjaliści różnych dziedzin m.in.: pedagog, logopeda, rehabilitant.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w formie grupowych treningów umiejętności społecznych oraz indywidualnych treningów umiejętności, zgodnie z opracowanym dla każdego Beneficjenta Indywidualnym Planem Działania, z wykorzystaniem różnorodnych metod usprawniania i specjalistycznego sprzętu.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

PFRON logo


Powiązane Projekty