Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Ku samodzielności i niezależności” III okres finansowania


 • Czas realizacji1.04.2020-31.03.2021
 • Strona internetowa-
 • Dofinansowanie-
 • Kategoria

Projekt pn. „Ku samodzielności i niezależności” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na podstawie umowy nr ZZB/000477/BDF z dnia 18 marca 2018 r.  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 4/2017 „Samodzielni i skuteczni).

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

 

Celem projektu jest:

 1. Zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną i rozwojową poprzez umożliwianie im zdobywania i rozwijania kompetencji społecznych, dzięki multidyscyplinarnemu i transdyscyplinarnemu oddziaływaniu rehabilitacyjnemu.
 2. Zwiększanie niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną przez poszerzenie wiedzy ich i ich otoczenia z zakresu prawa, praw obywatelskich, rozwiązywania problemów pedagogiczno-psychologicznych, spraw socjalno-bytowych.

 

Projekt składa się z dwóch zadań:

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane
w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie;

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu – realizowane w Biurze Zarządu Głównego PSONI w Warszawie.

 

Zadanie I. Rehabilitacja

Warunki rekrutacji do projektu:

Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy są w ciągłym funkcjonowaniu i beneficjenci projektu już z niego korzystają. Dzieci zostały zrekrutowane  spośród pacjentów znajdujących się pod opieką OWI i OREW.

Etapy rekrutacji:

 • zebranie danych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami będących pod opieką OWI i OREW i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wstępna diagnoza funkcjonalna i ocena BO z wykorzystaniem skal rozwojowych, celem wyłonienia dzieci, które nie opanowały stosownych do wieku umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kompetencji społecznych i komunikacyjnych, i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej;
 • wywiad środowiskowy na temat potrzeb i możliwości rodziny do korzystania z form wsparcia zaproponowanych w projekcie, celem określenia gotowości BO do udziału w projekcie;
 • posiedzenie interdyscyplinarnego zespołu w celu kwalifikacji BO do udziału w projekcie.
  W skład zespołu wchodzili specjaliści różnych dziedzin m.in.: pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

 

Formy wsparcia realizowane w ramach zadania

W ramach projektu udzielane jest wsparcie w formie grupowych treningów umiejętności społecznych oraz indywidualnych treningów umiejętności, zgodnie z opracowanym dla każdego Beneficjenta Indywidualnym Planem Działania, z wykorzystaniem różnorodnych metod usprawniania i specjalistycznego sprzętu.

 

Zadanie II. Poradnictwo

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów – do korzystania z usług specjalistów Ogólnopolskiego Centrum Porad.

Centrum znajduje się w siedzibie Biura Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, ul. Głogowa 2b.

Porad udzielają: prawnicy, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw socjalno-bytowych podczas rozmów telefonicznych i osobistych oraz poprzez e-maile.

Przed osobistym spotkaniem, prosimy o umówienie terminu telefonicznie: 22 646 03 14 lub przez e-mail: zg@psoni.org.pl.

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu w III okresie finansowania

rok 2020 2021
miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
czas trwania projektu x x x x x x x x x x x x
1.1 zarządzanie projektem x x x x x x x x x x x x
1.2 obsługa finansowa zadania x x x x x x x x x x x x
1.3 prowadzenie bieżącej działalności rehabilitacyjnej
w OWI i OREW
x x x x x x x x x x x x
1.4 prowadzenie poradnictwa wielodyscyplinarnego w OCP – udzielanie indywidualnych porad, informacji, wsparcia x x x x x x x x x x x x
1.5 monitoring projektu x x x x x x x x x x x x
1.6 ewaluacja projektu x x x x x x x x x x x x

 


Powiązane Projekty