Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Ku samodzielności i niezależności” II okres finansowania


  • Czas realizacji1.04.2019 - 31.03.2020
  • Strona internetowa-
  • Dofinansowanie-
  • Kategoria

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną informuje, że od dnia 01.04.2018 do 31.03.2021 r.. Realizowany jest projekt pod nazwą „Ku samodzielności i niezależności” współfinansowany ze środków PFRON w ramach konkursu na zadania zlecane organizacjom pozarządowym.

Projekt składa się z dwóch zadań:

  1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek – realizowane w Ośrodku Wczesnej Interwencji Zarządu Głównego PSONI w Warszawie oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym Koła PSONI w Wyszkowie;
  2. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji osobom z niepełnosprawnościami i ich otoczeniu – realizowane w Biurze Zarządu Głównego PSONI w Warszawie.

 

Zadanie I. Rehabilitacja

Warunki rekrutacji do projektu:

Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy są w ciągłym funkcjonowaniu i beneficjenci projektu już z niego korzystają. Dzieci zostały zrekrutowane  spośród pacjentów znajdujących się pod opieką OWI i OREW.

Etapy rekrutacji:

  1. zebranie danych dotyczących dzieci z niepełnosprawnościami będących pod opieką OWI i OREW i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
  2. wstępna diagnoza funkcjonalna i ocena BO z wykorzystaniem skal rozwojowych, celem wyłonienia dzieci, które nie opanowały stosownych do wieku umiejętności niezbędnych do osiągnięcia kompetencji społecznych i komunikacyjnych, i w związku z tym zachodzi konieczność podjęcia odpowiedniej interwencji terapeutycznej;
  3. wywiad środowiskowy na temat potrzeb i możliwości rodziny do korzystania z form wsparcia zaproponowanych w projekcie, celem określenia gotowości BO do udziału w projekcie;
  4. posiedzenie interdyscyplinarnego zespołu w celu kwalifikacji BO do udziału w projekcie. W skład zespołu wchodzili specjaliści różnych dziedzin m.in.: pedagog, logopeda, fizjoterapeuta.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

W ramach projektu udzielane jest wsparcie w formie grupowych treningów umiejętności społecznych oraz indywidualnych treningów umiejętności, zgodnie z opracowanym dla każdego Beneficjenta Indywidualnym Planem Działania, z wykorzystaniem różnorodnych metod usprawniania i specjalistycznego sprzętu.

 

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu 

rok 2019 2020
miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
czas trwania projektu x x x x x x x x x x x x
podzadania
1.1 zarządzanie projektem x x x x x x x x x x x x
1.2 obsługa finansowa zadania x x x x x x x x x x x x
1.3 prowadzenie bieżącej działalności rehabilitacyjnej w OWI i OREW x x x x x x x x x x x x
1.4 monitoring projektu x x x x x x x x x x x x
1.5 ewaluacja projektu x x x x x x x x x x x x
 2. prowadzenie poradnictwa x x x x x x x x x x x x

 

Zadanie II. Poradnictwo

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia – rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, terapeutów – do korzystania z usług specjalistów Ogólnopolskiego Centrum Porad.

Centrum znajduje się w siedzibie Biura Zarządu Głównego PSONI w Warszawie, ul. Głogowa 2b.

Porad udzielają: prawnicy, pedagog specjalny, psycholog oraz specjalista do spraw socjalno-bytowych podczas rozmów telefonicznych i osobistych oraz poprzez e-maile.

Przed osobistym spotkaniem, prosimy o umówienie terminu telefonicznie: 22 646 03 14 lub przez e-mail: zg@psoni.org.pl.

logo PFRON


Powiązane Projekty