Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry


  • Czas realizacji2019-10-01 – 03-2021
  • Strona internetowa-
  • DofinansowanieProjekt dofinansowany z środków UE, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”. Nazwa Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych
  • Kategoria

Celem głównym Projektu jest wyposażenie min. 90% uczestników/-czek Projektu (czyli osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych) w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Zaplanowano przeszkolenie około 1550 przedstawicieli kadry jednostek administracji publicznej, co przyczyni się do wzrostu wiedzy i świadomości w obszarze funkcjonowania i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a co za tym idzie jakości kształtowanych i wdrażanych polityk publicznych.

W ramach projektu przygotowane zostaną materiały informacyjne, które będą stanowiły źródło wiedzy także po zakończeniu szkoleń. Zostanie przygotowany też kurs e-learningowy, z którego skorzystać będą mogli wszyscy zainteresowani. Dla wzrostu efektywności działań projektowych przewidziano zaangażowanie do jego realizacji osób z niepełnosprawnościami jako trenerów. Dzieląc się własnymi doświadczeniami, zapewnią wiarygodność przekazywanych treści.

Uczestnicy Projektu pozyskają wiedzę, umiejętności, a także bardzo istotną świadomość na temat funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. Poznają także zasady, jakie powinny im przyświecać w codziennej pracy w kontekście wdrażania postanowień Konwencji, by przyczyniać się do tworzenia środowiska równych szans.

Projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego – lidera projektu;

Polski Związek Głuchych – partnera projektu;

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – partnera projektu.

Czas trwania szkoleń:

2 dni

Miejsce szkoleń:

cała Polska

Liczba uczestników na szkoleniu:

10 – 16 osób

Harmonogram szkoleń:

Proszę kliknąć, aby zobaczyć harmonogram

Formularz rekrutacyjny

Kryteria naboru:

  • kadra kierownicza jednostek administracji samorządowej i rządowej, w których przeprowadzono Monitoring działań pod kątem realizacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
  • przedstawiciele terenów do 50 tysięcy mieszkańców.

Do projektu może przystąpić maksymalnie pięć osób z każdej jednostki administracji publicznej.

Kontakt:
Adam Zawisny
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
tel: 511 111 747
mail: adam.zawisny@psoni.org.pl

Film o projekcie dostępny jest też w Polskim Języku Migowym

Regulamin projektu – Dostępna administracja publiczna – szkolenia dla kadry.

Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz uczestnictwa w projekcie.

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Załącznik nr 3 do Regulaminu – potwierdzenie zgłoszenia przez pracodawcę.


Powiązane Projekty