Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV”


 • Czas realizacji01.04.2021-31.03.2024
 • Strona internetowawww.centrumdzwoni.pl
 • DofinansowaniePaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Kategoria

Projekt pn. „Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI IV” jest realizowany przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na podstawie umowy nr ZZB/000667/BDF z dnia 30 kwietnia 2021 r.  w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (konkurs nr 1/2020 „Pokonamy bariery”).

 

Projekt jest w współfinansowany ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

 

Całkowita wartość projektu to:

w I okresie finansowania
4 281 028 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu  3 852 548 zł.

w II okresie finansowania
4 752 677,56 zł, z czego wysokość dofinansowania Funduszu 4 277 137,40 zł

 

Celem projektu jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnością na otwartym rynku pracy oraz wsparcie w utrzymaniu wysokiej motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wykorzystanie metody zatrudnienia wspomaganego, a także podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych u wszystkich beneficjentów projektu.

Projekt ma charakter ogólnopolski, realizowany jest na terenie 6 województw (mazowieckie, łódzkie, śląskie, pomorskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie).

Biura Centrum DZWONI zlokalizowane są w Bytomiu, Gdańsku, Jarosławiu, Ostródzie, Warszawie, Zgierzu.

 

Projekt jest realizowany w terminie od 01.04.2021 r. do 31.03.2024 r., w trzech okresach:

 • I okres: 01.04.2021 r. – 31.03.2022 r.
 • II okres: 01.04.2022 r. – 31.03.2023r.
 • III okres: 01.04.2023 r. – 31.03.2024 r.

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w I okresie finansowania, tj. 01.04.2021-31.03.2022r.

Nazwa działania Termin realizacji
1.       Zarządzanie projektem i monitoring finansowy 01.04.2021-31.03.2022
2.       Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno-promocyjne 01.04.2021-31.03.2022
3.       Zaangażowanie klienta – wypracowanie
i zawarcie kontraktu
01.04.2021-31.03.2022
4.       Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych 01.04.2021-31.03.2022
5.       Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Diagnoza kompetencji społecznych 01.04.2021-31.03.2022
6.       Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie 01.04.2021-31.03.2022
7.       Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 01.04.2021-31.03.2022
8.       Kompleksowa funkcjonalna diagnoza potencjału OzN z wykorzystaniem Klasyfikacji ICF zakończona przygotowaniem IPD – Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne 01.04.2021-31.03.2022
9.       Indywidualne zajęcia praktyczne 01.04.2021-31.03.2022
10.   Indywidualne pośrednictwo pracy 01.04.2021-31.03.2022
11.   Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2021-31.03.2022
12.   Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2021-31.03.2022
13.   Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 01.04.2021-31.03.2022
14.   Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia 01.04.2021-31.03.2022
15.   Kompleksowa diagnoza funkcjonalna osób zatrudnionych z wykorzystaniem ZW (V etap ZW) 01.04.2021-31.03.2022
16.   Utworzenie Indywidualnego Planu Działania – spotkanie wielostronne (V etap ZW) 01.04.2021-31.03.2022
17.   Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz monitoring) 01.04.2021-31.03.2022
18.   Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 01.04.2021-31.03.2022
19.   Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO 01.04.2021-31.03.2022
20.   Bieżący monitoring merytoryczny projektu oraz konsultacje z zakresu zatrudnienia wspomaganego, Klasyfikacji ICF oraz udzielania form wsparcia dla kadry projektu 01.04.2021-31.03.2022
21.   Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością 01.04.2021-31.03.2022
22.   Analiza stanowiska pracy/praktyk 01.04.2021-31.03.2022
23.   Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów

 

01.04.2021-31.03.2022

 

Harmonogram realizacji wsparcia w projekcie w I okresie finansowania, tj. 01.04.2022-31.03.2023 r.

Nazwa działania Termin realizacji
1. Zaangażowanie klienta – Spotkania informacyjno- promocyjne 01.04.2022-31.03.2023
2.  Zaangażowanie klienta – wypracowanie i zawarcie kontraktu 01.04.2022-31.03.2023
3. Diagnoza doradcza preferencji i predyspozycji zawodowych 01.04.2022-31.03.2023
4. Diagnoza kompetencji społecznych 01.04.2022-31.03.2023
5. Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie 01.04.2022-31.03.2023
6. Warsztaty grupowe z zakresu kompetencji społecznych i aktywnego poruszania się po rynku pracy 01.04.2022-31.03.2023
7. Utworzenie IPD – spotkanie wielostronne (II etap) 01.04.2022-31.03.2023
8. Indywidualne zajęcia praktyczne 01.04.2022-31.03.2023
9. Indywidualne pośrednictwo pracy 01.04.2022-31.03.2023
10. Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2022-31.03.2023
11. Grupowe wsparcie psychologiczno-doradcze 01.04.2022-31.03.2023
12. Trening umiejętności i samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejsko-wiejskiej 01.04.2022-31.03.2023
13. Wsparcie w procedurze organizacji warsztatów

praktycznych/ indywidualnych zajęć praktycznych/ zatrudnienia

01.04.2022-31.03.2023
14. Aktualizacja IPD dla osób, które kontynuują udział w II okresie realizacji projektu (grupowe uzgodnienie stanowiska) 01.04.2022-31.03.2023
15. Wsparcie w miejscu pracy i poza nim (w tym szkolenie stanowiskowe, interwencyjne oraz

monitoring)

01.04.2022-31.03.2023
16. Trening kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych 01.04.2022-31.03.2023
17. Bezpośredni kontakt z rodziną/otoczeniem BO 01.04.2022-31.03.2023
18. Działania informacyjno-promocyjne wśród pracodawców, kontakty mające na celu

zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób z niepełnosprawnością

01.04.2022-31.03.2023
19. Analiza stanowiska pracy/praktyk 01.04.2022-31.03.2023
20. Spotkania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów 01.04.2022-31.03.2023

 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby z niepełnosprawnościami o szczególnych trudnościach w znalezieniu i utrzymaniu pracy, które bez kompleksowego wsparcia w ramach zatrudnienia wspomaganego nie miałaby szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a jednocześnie są w wieku produkcyjnym (18-64 lata), w tym szczególnie:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną;
 • osoby z długotrwałą, chroniczną niepełnosprawnością o charakterze psychicznym;
 • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju;
 • osoby ze sprzężeniami (w tym osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, osoby głuchoniewidome itd.),

które charakteryzują się niskim poziomem wykształcenia lub jego brakiem oraz brakiem doświadczenia zawodowego, co dodatkowo wpływa na ich niską konkurencyjność na rynku pracy.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z niepełnosprawnościami w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, które są:

 • nieaktywne zawodowo, bezrobotne, poszukujące pracy niezatrudnione lub
 • zatrudnione z wykorzystaniem zatrudnienia wspomaganego, jeśli proces wspomagania tej osoby w miejscu pracy nie został zakończony.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Rekrutacji, biurze projektu lub w biurach Centrów DZWONI:

 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Biuro Projektu
  Głogowa 2 b, 02 – 639 Warszawa
  /22/ 848 03 14; e-mail: zg@psoni.org.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Warszawie
  Kacza 21, 01-064 Warszawa
  /22/ 620 30 31, e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Bytomiu
  Kościuszki 9/33
  tel.726 136 335, e-mail: bytom@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Zgierzu
  Struga 13-21 lok. 208
  tel. 726 136 348, e-mail: zgierz@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Gdańsku
  Jagiellońska 11
  726 136 347, e-mail: gdansk@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Jarosławiu
  Wilsona 6a
  726 136 364, e-mail: jaroslaw@centrumdzwoni.pl
 • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI II w Ostródzie
  Kościuszki 2 pok. 312
  692 819 525 e-mail: ostroda@centrumdzwoni.pl

Zapraszamy również na stronę www.centrumdzwoni.pl. Znajdziecie tam Państwo szczegółowe informacje na temat realizacji projektu, w tym prowadzonej rekrutacji i  udzielanego wsparcia.

Pliki do pobrania:

Regulamin_rekrutacji_do_projektu

Regulamin rekrutacji (wersja łatwa do czytania)

Formularz_zgłoszeniowy


Powiązane Projekty