Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Miasto Stołeczne Warszawa wspiera działalność Centrum DZWONI i Ośrodka Wczesnej Interwencji

Z ogromną radością przyjęliśmy informację, że oferta złożona przez Stowarzyszenie w odpowiedzi na konkurs  pn. „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych” uzyskała pozytywną ocenę merytoryczną i otrzymała dofinansowanie.
Zadanie pn. “Podniesienie standardu funkcjonowania placówek PSONI poprzez doposażenie w sprzęt biurowy i materiały edukacyjne” polegać będzie na doposażeniu dwóch placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie na terenie Miasta St. Warszawy. Są to Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, zlokalizowane przy ul. Kaczej 21 oraz Ośrodek Wczesnej Interwencji przy ul. Pilickiej 21. Obydwie te placówki świadczą specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnościami: – Centrum DZWONI – dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej i zatrudnienia na otwartym rynku pracy, natomiast – Ośrodek Wczesnej Interwencji – dla dzieci w wieku 0-7 r.ż. z niepełnosprawnościami lub zagrożone niepełnosprawnością w obszarze wielodyscyplinarnej diagnozy i kompleksowej rehabilitacji i terapii. Do każdej z placówek zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia bądź materiałów edukacyjno-terapeutycznych, które wpłyną na poprawę funkcjonowania danej placówki, podniesienia komfortu pracy i udzielanego wsparcia oraz atrakcyjności i dostępności oferty.

 

Comments are closed.