Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Jednym głosem o potrzebie zmian – III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

25 października b.r. w Warszawie odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiego Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami pod hasłem „Za niezależnym życiem!”. Uczestnicy spotkali się w 5. rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, by debatować nad Nowym System Wsparcia osób z niepełnosprawnościami i przebiegiem jej wdrażania Konwencji.

Podczas wydarzenia zaprezentowano wytyczne do Nowego Systemu Wsparcia, przygotowane na podstawie materiału zebranego podczas poprzednich edycji Kongresu, 14 Konwentów Regionalnych i konsultacji społecznych. Uczestnicy mieli możliwość udziału w sesjach tematycznych, podczas których poruszono tematy m.in prawa do zawarcia związku małżeńskiego czy alternatywy dla obecnego systemu rentowego.

Wśród wniosków wypracowanych i zgłoszonych podczas sesji tematycznych pojawiły się m.in. całościowa reforma i ujednolicenie systemu orzecznictwa, wprowadzenie świadczenia kompensacyjnego z tytułu niepełnosprawności, system wsparcia i przerwa regeneracyjne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, bon na start na podjęcie pracy czy zapewnienie wsparcia merytorycznego w zakresie edukacji włączającej dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych.

Zdjęcie Rzecznika Praw Obywatelskich występującego na pierwszej sesji

Fot. Tomasz Tomaszewski

Bezwzględnym postulatem środowiska osób z niepełnosprawnościami jest uruchomienie systemowego wsparcia asystenckiego – opowiada pan Aleksander Waszkielewicz, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. – Bez tego niemożliwe są niezależne życie i pełny udział w społeczeństwie. Dyskutowaliśmy też o tym, by wszystkie nowobudowane mieszkania były dostępne dla osób z niepełnosprawnościami lub łatwo adaptowalne do dostępności. Już niedługo 40% społeczeństwa to będą osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Musimy budować te mieszkania już teraz.

 

Wśród uczestników znalazło się wielu przedstawicieli Kół PSONI. Uczestnicy rozmawiali również o konieczności aktualizacji ustawy przeciw przemocy w rodzinie o zapisy dotyczące przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami, uwzględnienia w zapisach prawnych kwestii matek – osób z niepełnosprawnościami, a także stworzeniu formy systemu wspierania decyzji zastępującego ubezwłasnowolnienie.

 

Budynek, w którym odbyło się wydarzenie jest przystosowany do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się, a podczas samego Kongresu dodatkową pomocą służyli wolontariusze rozmieszczeni w strategicznych punktach, wskazujący drogę, pomagający w przemieszczaniu się i udzielający informacji. Osoby, które z jakiegoś powodu nie miały możliwości bezpośredniego uczestniczenia w wydarzeniu mogły śledzić prelekcje i poznać wypracowane podczas sesji tematycznych wnioski dzięki transmisji online. Organizatorzy zapewnili również tłumaczenie wystąpień na język migowy zarówno dla zebranych na sali, jak i widzów online.

rejestracja uczestników kongresu

Fot. Tomasz Tomaszewski

W ramach wydarzenia sformułowana została deklaracja uczestników Kongresu o następującej treści:

My, uczestniczki i uczestnicy III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami żądamy realizacji prawa do samodzielnego i niezależnego życia dla wszystkich Polek i Polaków z niepełnosprawnościami. Drogą do tego celu jest pełne wdrożenie postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami oraz podpisanie i ratyfikacja Protokołu Fakultatywnego do Konwencji.

Żądamy poszanowania godności i realizacji wszystkich praw osób z niepełnosprawnościami.

Istotnym elementem wydarzenia było również wyróżnienie osób i instytucji działających na rzecz obrony praw i interesów osób z niepełnosprawnościami oraz wdrażania i popularyzowania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce, tytułem Ambasadora Konwencji. Wśród odznaczonych znaleźli się m.in. dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska oraz Grzegorz Ruciński – klient Centrum DZWONI w Warszawie (zdjęcie poniżej),  Rzecznik Prezydenta Miasta Wrocławia ds. osób niepełnosprawnych, Muzeum Pana Tadeusza czy Projekt „Młodzi Migają Muzykę”. Pełna lista wyróżnień, będzie dostępna wkrótce na stronie organizatora.

W latach wcześniejszych tytuł Ambasadora Konwencji otrzymali: Krystyna Mrugalska – Prezes Honorowa PSONI, Barbara Abramowska – Dyrektor Biura Zarządu Głównego PSONI, Wojciech Kobus – self-adwokat, uczestnik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Świdnicy, Łukasz Pisarski – kierownik WTZ przy Zarządzie Głównym PSONI.

Ambasador Konwencji

Fot. Jakub Jasek

III Kongresowi Osób z Niepełnosprawnościami towarzyszył Jarmark NGO, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z działalnością wybranych organizacji pozarządowych, a także odebrać materiały informacyjno-edukacyjne. Wśród wystawców znalazło się również stoisko PSONI promujące serię „Biblioteka self-adwokata” oraz materiały wydane w ciągu ostatnich kilku lat.

W trakcie Jarmarku działał punkt przyjęć wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich. Pracownicy Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków udzielali tam niezbędnych informacji i przyjmowali wnioski do Rzecznika.

jarmark

Fot. Tomasz Tomaszewski

W organizacje przedsięwzięcia włączyło się ponad 50 organizacji partnerskich. PSONI było współorganizatorem Kongresu oraz Konwentów Regionalnych.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom wydarzenia, widzom transmisji online oraz partnerom i organizacjom zaangażowanym w przygotowanie Kongresu, a na co dzień działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, podmiotom wspierającym wydarzenie – Bankowi Zachodniemu WBK i PWN  a także wyrażają gorącą nadzieję, że do czasu kolejnej edycji uda się wprowadzić większość z zaproponowanych zmian i pomysłów.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbył się w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Więcej informacji na stronach:

http://konwencja.org/

https://www.facebook.com/raportalternatywny/?ref=br_rs

http://firr.org.pl

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/604967

 

Comments are closed.