Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Aktywni niepełnosprawni

loga RP i funduszy europejskich

W dniu 31 marca 2021 Zespół Projektowy zakończył działania w ramach I kamienia milowego projektu, którego cele koncentrowały się wokół przeprowadzenia diagnozy potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z analizy rozwiązań z zakresu włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami.

Kliknj, aby przejść do tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Przeprowadzona diagnoza i analizy w sposób jednoznaczny wskazują, że w polskim prawie brakuje systemu włączania społecznego osób z niepełnosprawnościami. Istnieje szereg rozwiązań, które dotykają tej problematyki, jednak nie tworzą one spójnej całości. Dodatkowo większość istniejących w polskim systemie rozwiązań nie ma charakteru prawa podmiotowego, a także nie jest jednoznacznie nakierowana na wsparcie niezależnego życia i włączanie społeczne osób z niepełnosprawnościami.

Zmiana tego stanu rzeczy  – wypracowanie spójnego i kompleksowego systemu włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością – to główne wyzwanie przed jakim stoi prawodawstwo polskie.

Realizacja tego zadania wymaga zarówno reform systemowych (m.in. reforma orzecznictwa, likwidacja ubezwłasnowolnienia, wprowadzenie mechanizmu finansowania usług na zasadzie budżetu osobistego), jak i wprowadzenia konkretnych instrumentów wspierających niezależne życie w różnych obszarach (rozwój mieszkalnictwa wspomaganego, ale też wprowadzenie rozwiązań wspierających dostęp do komunikacji, zwłaszcza AAC i dostępu do informacji w ETR). Projektując zmianę w tym zakresie warto wziąć pod uwagę zarówno rozwiązania przetestowane w ramach projektów finansowanych z EFS, jak i rozwiązania funkcjonujące w innych krajach

Konieczne jest także wprowadzenie podejścia intersekcjonalnego pozwalającego na rozpoznanie złożoności sytuacji osób z niepełnosprawnościami z racji na inne czynniki poza niepełnosprawnością, które wpływają na sytuację osoby i przyczyniają się do jej społecznego wykluczenia.

Niezbędne jest też wypracowanie nowych ram współpracy i koordynacji w ramach systemu.

W kwietniu rozpoczęliśmy II kamień milowy projektu, którego celem będzie zaproponowanie, na podstawie przeprowadzonej analizy, modyfikacji funkcjonujących instrumentów i zaproponowanie nowych instrumentów w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem propozycji zasad finansowania. Integralną częścią działań prowadzonych w ramach II kamienia milowego będzie opracowanie standardów funkcjonowania WTZ oraz wypracowanie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.


logo tekstu łatwego

To jest informacja o projekcie. Projekt nazywa się „Aktywni Niepełnosprawni – narzędzia wsparcia
samodzielności osób niepełnosprawnych”.

Ten projekt ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami.

Żeby takie osoby miały lepsze życie. Żeby mogły żyć samodzielnie i szczęśliwie.

W tym projekcie bierze udział 5 organizacji pozarządowych i instytucji:

  • Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych

  • Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

  • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

  • Fundacja imienia Królowej Polski świętej Jadwigi

  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pieniądze na zrobienie tego projektu dał Parlament Polski i Unia Europejska.

Projekt ma 7 etapów. 31 marca 2021 roku skończył się pierwszy etap projektu. Ten etap nazywa się

analiza i diagnoza.

W tym etapie dużo ludzi rozmawiało ze sobą o sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

O tym co trzeba zrobić żeby było lepiej tym osobom.

Te rozmowy pokazały czego brakuje w Polsce dla osób z niepełnosprawnościami. Pokazały, że państwo polskie musi zmienić prawo dla osób z niepełnosprawnościami.

Wtedy życie tych osób będzie lepsze.

Pierwszy etap projektu pokazał, że trzeba na przykład:

  • Zrezygnować z ubezwłasnowolnienia osób z niepełnosprawnościami

  • Poprawić system orzecznictwa.

Czyli to, jak wydaje się orzeczenia o niepełnosprawności.

  • Wprowadzić budżet osobisty dla osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo ważne jest też:

  • mieszkanie wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami

  • wspieranie osób z niepełnosprawnościami w komunikowaniu się. Na przykład ważny jest tekst łatwy do czytania i zrozumienia.

W Polsce jest już dużo dobrych rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami.

Ale trzeba je dobrze zapisać w polskim prawie.

Żeby te rozwiązania były dostępne dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami.

Żeby każda osoba mogła korzystać ze wszystkich potrzebnych rozwiązań.

Wtedy życie tych osób będzie lepsze.

W kwietniu rozpoczął się drugi etap projektu.

W tym etapie pracownicy projektu muszą pokazać jakie trzeba wprowadzić zmiany.

Na przykład w tych rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnościami, które są już teraz w Polsce.

Muszą też pokazać jakie nowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami można zrobić w Polsce.

Żeby takie osoby mogły być samodzielne i szczęśliwe.

W drugim etapie projektu ważne będą Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Pracownicy projektu muszą pokazać co trzeba zrobić żeby lepiej działały.

Pracownicy projektu pokażą też co trzeba zrobić żeby osoby z niepełnosprawnościami miały

swoich asystentów.

Żeby w całej Polsce asystenci pracowali tak samo dobrze.

Żeby każda osoba z niepełnosprawnością mogła mieć asystenta jeśli tego potrzebuje.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o projekcie to wejdź na stronę internetową projektu: www.wlaczeniespoleczne.pl

logotypy partnerów i PFRON

Comments are closed.