Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Zagrożone finansowanie ŚDS-ów w 2017 roku!

W związku z opublikowaniem przez Rządowe Centrum Legislacji projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wyraziło stanowczy sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań przewidzianych w art. 15 projektu, dotyczących finansowania środowiskowych domów samopomocy w 2017 roku. Zgodnie z proponowanymi zmianami, zagwarantowane obecnie w ustawie o pomocy społecznej zwiększenie w roku 2017 kwoty dofinansowania na uczestnika środowiskowego domu pomocy społecznej, nie nastąpi.

Stanowisko w tej sprawie zostało przesłane do następujących przedstawicieli władz państwa:

–        Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów,
–         Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP,
–        Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP,
–        Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
–        Paweł Szałamacha, Minister Finansów,
–        Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
–        Mirosław Przewoźnik, Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

PSONI wysłało także apel do wszystkich Posłów i Senatorów o poparcie postulatu zmiany proponowanego rozwiązania i ochrony osób z niepełnosprawnościami w środowiskowych domach samopomocy.

Prezeska Stowarzyszenia dr Monika Zima-Parjaszewska przedstawiła także stanowisko w tej sprawie podczas posiedzenia w dniu 15 września br. Zespołu ds. wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, które poświęcone było współpracy poszczególnych resortów z organizacjami pozarządowymi. Zwróciła uwagę na brak konsultacji publicznych na wstępnym etapie prac legislacyjnych w sprawie tak istotnej dla polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Pismo PSONI – do pobrania

Zachęcamy wszystkich, którzy dostrzegają w projekcie ustawy zagrożenie prawa osób z niepełnosprawnościami – uczestników środowiskowych domów samopomocy do wsparcia społecznego i ochrony socjalnej w niezależnym życiu, aby poparli stanowisko Stowarzyszenia i poinformowali o tym wymienionych adresatów pisma, przesyłając maile z poparciem.

Comments are closed.