Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną


Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami i budowlami, położonej w Zarzeczu, gmina Kluki

Na podstawie uchwały Zarządu Głównego nr 29 z dnia 9 września 2017 r.,

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na zbycie prawa własności nieruchomości wraz z usytuowanymi na niej budynkami i budowlami, położonej w Zarzeczu, gmina Kluki.

 • Położenie i opis nieruchomości Smugi, gmina Kluki
 • Oznaczenie geodezyjne
  • Nr działek: 686/3, 669, 690/2, 690/3, 690/4, 690/7,673, 694/3, 694/4, 694/8,695/3, 685/6, 87/2, 687/3, 687/6, 670, 691/2, 691/3, 691/4, 691/7, 685/7, 685/10, 688/6, 688/2, 688/3, 671, 692/3, 692/4, 692/8, 684/3, 689/6, 689/3, 689/2, 672, 693/3, 693/4, 693/9, 1270/1
  • Nr obrębu – 16 Zarzecze
 • Nr KW PT1B/00011619/4
 • Właściciel gruntu:
  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Powierzchnia w hektarach: 2,3935 ha
 • Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana Ośrodkiem Szkoleniowo-Wypoczynkowym Smugi o pow. 714,70 m2 2. kondygnacyjnym, murowanym ze stropami żelbetowymi, wyposażonym w e, w, k, co, instalację telefoniczną, obłożony sidingiem z  10 pokojami 2. osobowymi (w tym 7 z wc) + świetlica -stołówka + mieszkanie na 5 osób + kuchnia, zaplecze kuchenne i gospodarcze. Na terenie dodatkowo garaż – świetlica, 1 domek letniskowy murowany i 5 drewnianych, ogrodzony, z parkingiem i drogami utwardzonymi żwirem
  i oświetleniem. Powierzchnia działki ośrodka – 0,34 ha. Dodatkowo 2  kompleksy rolno-leśne rozdzielone rzeką Widawką – 37 działek o pow. 2,0535 ha na części zalesione.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Dla terenów, na których położona jest przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Forma zbycia nieruchomości: prawo własności
 • Cena wywoławcza w zł: 200.000,00 (dwieście tysięcy złotych).
 • Wadium w zł: 20.000,00 (dwadzieścia tysięcy złotych).
 • Postąpienie minimalne w zł: 2.000,00 (dwa tysiące złotych).
 • Obciążenia i zobowiązania: brak.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.10.2017 roku
w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2b  o godzinie 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Warszawie  nr 74 1240 5963 1111 0010 3069 5978 do dnia 20 października 2017 roku. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto Sprzedającego. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu, na podane powyżej konto. Przedstawiciele osób prawnych winny przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. O terminie umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 7 dni od zamknięcia przetargu. Koszty umowy ponosi nabywca. Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionej nieruchomości, można uzyskać w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,  ul. Głogowa 2b w Warszawie lub od członka Zarządu Głównego pana Andrzeja Falkowskiego pod nr tel. 501-330-991.

Regulamin przetargu

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Comments are closed.